Szybki kontakt:
Globtrans sp. z o. o.
ul. Łony 9/6, 44-200 Rybnik
tel.: +48 32 42 38 384
e-mail: biuro@globtrans.pl

 Monika
Bądźmy w kontakcie
     
 Mariola
 Ania
Na skrótyReklama:

Biuro podróży Globtrans sp. z o. o.
Najciekawsze propozycje hoteli i apartamen-
tów w Chorwacji, Austrii i we Włoszech!
www.globtrans.pl

Rejsy statkiem w Chorwacji
Najciekawsze propozycje na zwiedzanie Chorwacji od strony morza!
www.rejsywchorwacji.pl

Projektowanie stron www
Nowoczesne strony internetowe. Dla klientów biura podróży Globtrans -10% taniej!
www.projektowaniestroninternetowych.eu

Warunki uczestnictwa


 

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych
przez „GLOBTRANS” Sp. z o.o.


 

Niniejsze warunki stanowią integralną część zgłoszenia udziału w imprezach turystycznych organizowanych przez „GLOBTRANS” Sp. z o.o. (dalej – Organizator)

I. ZAWARCIE UMOWY
1. Przez zgłoszenie dokonane na podstawie informacji zawartych w naszych katalogach i/lub ofertach publikowanych na stronie internetowej oraz za pośrednictwem autoryzowanych biur podróży, występują Państwo z wiążącą ofertą zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług turystycznych z Organizatorem. Umowa jest zawierana w formie pisemnej na druku „Zgłoszenie – Umowa o świadczeniu usług turystycznych” (Zgłoszenie). Umowa dochodzi do skutku na warunkach zawartych w Zgłoszeniu po podpisaniu umowy przez Zgłaszającego, potwierdzeniu przyjęcia Zgłoszenia przez ekspedienta (w przypadku obsługi w biurze podróży) oraz po wpłacie zaliczki na zasadach określonych w niniejszych Warunkach. Biura podróży inne niż biura Organizatora występują tylko w roli agenta turystycznego.
2. Agenci oraz klienci indywidualni są zobowiązani do wypełnienia formularza Zgłoszenia stosowanego przez Organizatora. Formularze innych biur podróży nie będą przez Organizatora akceptowane.
3. Procedura dokonania „Rezerwacji na zamówienie” jest taka sama jak w przypadku rezerwacji opisanej w pkt. I.1. Rezerwacja na zamówienie potwierdzona przez Zleceniodawcę w ciągu 48 godzin jest traktowana jako rezerwacja.
4. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji na potwierdzenie telefonicznie, gdzie jej potwierdzeniem jest przesłanie faksem lub elektronicznie wypełnionego Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty na rachunek bankowy Organizatora w wysokości 30% ceny imprezy.
Jeżeli rezerwacja dokonana jest w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy wymagana jest również zaliczka w wysokości 30% wartości imprezy.
5. Uczestnikiem imprezy turystycznej jest osoba zgłaszająca udział w imprezie i podpisująca formularz zgłoszenia oraz inne osoby wpisane w zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą.
6. Przy zgłoszeniu Organizator, w wypadkach koniecznych, określi rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji imprezy oraz termin ich okazania lub dostarczenia do Organizatora. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoczesne z rezygnacją z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
7. Organizator przyjmuje tylko Zgłoszenia z pełnymi danymi Uczestników, tj. imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, a także z podpisem osoby podpisującej Zgłoszenie. Uczestnik ma prawo dostarczyć pełne dane uczestników do 48 godzin. W przeciwnym razie
Zgłoszenie nie zostanie przyjęte.
8. Przez podpisanie Zgłoszenia zgłaszający Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje do wiadomości i wykonania informacje dotyczące imprezy turystycznej objętej Zgłoszeniem, w tym ze wszelkimi zawartymi tam uwagami, zastrzeżeniami, radami, wskazówkami, które
należy wziąć pod uwagę biorąc udział w imprezie turystycznej oraz że został poinformowany przez biuro podróży przyjmujące Zgłoszenie o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych oraz ewentualnych przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie.

II. ZAPŁATA
1. Przy podpisywaniu Zgłoszenia Uczestnik wpłaca zaliczkę w wysokości 30% ceny imprezy jeżeli Zgłoszenie podpisywane jest 30 dni i więcej przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku rezerwacji z krótszym terminem rozpoczęcia imprezy wymagana jest wpłata ceny imprezy
w pełnej wysokości.
2. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia ceny imprezy w pełnej wysokości nie później niż 30 dni przed jej rozpoczęciem.
3 W przypadku „rezerwacji na zamówienie” stosuje się pkt. II.1 i 2. Jeżeli jednak rezerwacja na zamówienie dokonana jest w terminie krótszym niż 29 dni przed rozpoczęciem imprezy, wymagana jest zaliczka w wysokości 30% ceny imprezy. Uczestnik jest zobowiązany do dopłaty do pełnej ceny imprezy w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia rezerwacji.
4 W przypadku rezerwacji telefonicznej zgodnie z pkt. I.4 wysokość i terminy uiszczenia zaliczek reguluje pkt. I.4 Warunków.
5. Nie dokonanie opłat, o których mowa w pkt. II.1 – II.4, stanowi rezygnację z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora ze skutkami określonymi w pkt. III.7.
6. W przypadku cen imprezy wyrażonych jako równowartość kwoty podanej w EUR, stosuje się kurs sprzedaży NBP (tabela C) obowiązujący w dniu dokonania wpłaty. Dla płatności w kilku częściach za imprezy, których cena wyrażona jest w EUR, każda z płatności częściowych
jest przeliczana na EUR według kursu z dnia dokonania danej wpłaty.
7. W przypadku kilku Zgłoszeń wpłat, o których mowa powyżej, należy dokonywać oddzielnie na każdą z nich.

III. ZMIANY W WYKONANIU USŁUG TURYSTYCZNYCH I CEN
1. Jeżeli Uczestnik po potwierdzeniu rezerwacji zmuszony będzie do zmiany terminu imprezy (bez zmiany obiektu) lub do zmiany osoby widniejącej na Zgłoszeniu w obu przypadkach zobowiązany jest do uiszczenia opłat związanych ze zmianą w wysokości faktycznie poniesionych kosztów przez Organizatora.
Zmiany np. w rodzaju zakwaterowania wiążą się z dodatkowymi opłatami. I tak do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 50 EUR, na mniej niż 29 dni - jako zmiana uczestników - 30 EUR.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen imprezy w przypadku wzrostu kursów walut, wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, wzrostu cła, podatków lub opłat należnych za usługi transportowe: lotniskowe, załadunkowe, przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych nie później jednak niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed datą rozpoczęcia imprezy określonej w Umowie.
3. W przypadku konieczności zmiany cen imprezy turystycznej zgodnie z pkt. III.2 z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zawiadamia o tym Uczestnika. Uczestnik niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia od Organizatora, ma obowiązek poinformować na piśmie Organizatora czy przyjmuje zmianę ceny imprezy, czy od umowy odstępuje.
W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwraca Uczestnikowi wszystkie uiszczone dotychczas świadczenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych jak zgłoszenie się mniejszej liczby uczestników niż liczba konieczna do wykonania umowy (minimalna liczba uczestników przy wyjazdach grupowych wynosi 40 osób) lub w przypadku
działania siły wyższej. Odwołanie imprezy może nastąpić najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku odwołania imprezy Organizator ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Uczestnika na piśmie. W takiej sytuacji Uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionych świadczeń lub może uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie albo za jego zgodą może uczestniczyć w imprezie o niższym standardzie, w przypadku której
zwracana jest różnica w cenie. W przypadku odwołania imprezy z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż wymagana, o ile Uczestnik został zawiadomiony o tym fakcie na piśmie lub z powodu siły wyższej Uczestnik nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy.
5. Uczestnik może z własnej inicjatywy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy odstąpić od umowy (rezygnacja), składając Organizatorowi oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu stosownego oświadczenia. W celu uniknięcia nieporozumień i wątpliwości rezygnacja z imprezy musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Za równorzędne z rezygnacją, o której mowa w pkt. III.5 uznaje się: (a) brak zapłaty do pełnej ceny imprezy zgodnie z pkt. II lub (b) niedostarczenie wymaganych dokumentów zgodnie z pkt. I.6.
7. W przypadku rezygnacji z imprezy przez Uczestnika lub nierozpoczęcia uczestnictwa w imprezie z powodów nie leżących po stronie Organizatora:
a. odmowy wydania paszportu lub braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (paszport);
b. nie dotrzymania przez Uczestnika określonych w zgłoszeniu terminów uzupełnienia wpłat i dostarczenia dokumentów;
c. nie przybycia na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu);
d. nie zgłoszenie się w miejscu realizacji świadczeń wskazanego w programie lub na voucherze;
e. uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne.

Organizator może żądać wynagrodzenia za poczynione przygotowania i nakłady (rezerwacje). Biuro podaje informacyjnie wysokość kosztów rezygnacji gdzie podstawą wyliczenia jest cena imprezy i wynosi od jednej osoby:
- przy rezygnacji do 35 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 25% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 34 a 18 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 45% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 17 a 10 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 55% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 9 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.


Koszty rezygnacji w przypadku ośrodków FKK Solaris, Valalta, Koversada, Każela:
- przy rezygnacji do 32 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 20% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 31 a 24 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 25% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 23 a 17 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 35% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 16 a 10 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 50% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 9 a 6 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 60% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 5  i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku ośrodka Cap d'Agde:
- przy rezygnacji do 42 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 20% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 41 a 29 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 30% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 28 a 8  dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 50% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 7 i dniem rozpoczęcia imprezy 95% ceny imprezy.

 

Koszty rezygnacji w przypadku ośrodka La Jenny:
- przy rezygnacji do 32 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 20% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 31 a 18 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 50% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 17 a dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

 

Koszty rezygnacji w przypadku ośrodka Domaine Laborde:
- przy rezygnacji do 32 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 20% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 31 a 18 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 40% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 17 a 9 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 50% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 8 a dniem rozpoczęcia imprezy 90% ceny imprezy.


Koszty rezygnacji w przypadku ośrodka Natureva:
- przy rezygnacji do 32 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 25% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 31 a 18 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 40% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 17 a 9 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 40% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 8 a dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

 

Koszty rezygnacji w przypadku ośrodka La Chiappa (w terminie 12.07-23.08.14):
- przy rezygnacji do 35 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 25% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 34 a 31 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 45% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 30 a dniem rozpoczęcia imprezy 95% ceny imprezy.

 


 

Jednak koszty opłat związanych z rezygnacją z imprezy mogą ulec zmniejszeniu ze względu na możliwość istnienia różnic pomiędzy kwotą potrącenia a kosztami rzeczywiście poniesionymi przez Organizatora potwierdzonymi pisemnie odpowiednimi dokumentami.
UWAGA!!! Zalecane jest zawarcie umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy w wysokości 2,5% wartości dokonanej rezerwacji.
7. Potrącenia z powodu rezygnacji następują niezależnie od terminu zawarcia umowy, a zwrotu dokonuje się niezwłocznie w miejscu, gdzie nastąpiło zawarcie umowy.
8. Uczestnik może przenieść na inną osobę wszystkie uprawienia przysługujące mu z tytułu umowy jeżeli osoba spełnia wszystkie warunki udziału w imprezie oraz jeżeli przejmie wszystkie wynikające z umowy obowiązki. Przeniesienie praw i obowiązków na inną osobę jest skuteczne wobec Organizatora jeżeli Uczestnik zawiadomi o tym pisemnie nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie za nieuiszczoną część imprezy oraz faktycznie poniesione koszty przez Organizatora będące skutkiem dokonanej zmiany Uczestnika oraz przeniesienie uprawnień.
9. W sytuacji, gdy Organizator z uzasadnionych i niezależnych od niego przyczyn zmuszony jest przed rozpoczęciem imprezy zmienić istotne warunki Umowy inne niż zmiana ceny (pkt. III.2), ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Uczestnika, podając proponowane nowe warunki. Uczestnik może przyjąć proponowane warunki albo odstąpić od Umowy. Uczestnik powinien zawiadomić Organizatora niezwłocznie o przyjęciu proponowanych warunków lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną cenę i inne świadczenia, chyba że skorzysta z imprezy zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie albo za zgodą Uczestnika
- w imprezie o niższym standardzie, w przypadku której zwracana jest różnica w cenie.

 

IV. REALIZACJA IMPREZY

1. Przy wyjeździe transportem własnym Uczestnik otrzymuje voucher stanowiący podstawę odbioru wykupionych świadczeń. Wydanie voucheru nastąpi do 5 dni przed wyjazdem, nie wcześniej jednak niż po wniesieniu pełnej wpłaty za imprezę. Dopuszczalne są również vouchery przesłane faxem lub mailem, które tak samo jak vouchery oryginalne, akceptowane są przez obiekty.
2. Uczestnicy wyjeżdżający na imprezy zagraniczne zobowiązani są do powiadomienia Organizatora o późniejszym przybyciu do wybranego obiektu (innej godzinie lub dniu niż jest to wypisane na skierowaniu – voucherze). Informacja ta musi zostać przekazana Organizatorowi najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem imprezy.
3. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy usługa wchodząca do programu imprezy, stanowiąca istotną część programu imprezy, nie jest wykonywana z przyczyn za które Organizator ponosi odpowiedzialność, Organizator zapewni świadczenie zastępcze. Organizator może odmówić wykonania świadczenia zastępczego jeśli byłoby ono niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nieporównywalnie większych kosztów. W przypadku niemożności wykonania świadczenia zastępczego Uczestnik ma prawo do żądania naprawienia szkody, chyba, że niemożność wykonania świadczenia zastępczego wynika z okoliczności, za które Organizator nie odpowiada, określonych w pkt. VI.
4. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego będzie niższa od jakości usługi przewidzianej w programie imprezy Uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.
5. Uczestnik może nie wyrazić zgody na świadczenie zastępcze tylko z uzasadnionych powodów, które przedstawi Organizatorowi. W takim przypadku Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy, a Organizator ma obowiązek zapewnić mu bez dodatkowych kosztów powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy.

V. RĘKOJMIA
1. Organizator jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z programem oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w trakcie imprezy u wskazanego na voucherze Usługodawcy. Jeżeli usługa nie jest świadczona lub jest świadczona niezgodnie z Umową reklamację należy zgłosić telefonicznie u Organizatora.
2. Na wypadek zakłóceń w wykonaniu świadczenia Organizator zwraca uwagę Uczestnika na ustawowy obowiązek współdziałania obu stron w celu usunięcia zakłóceń (przeszkód) i minimalizacji ewentualnie powstałej szkody. Uczestnik jest w szczególności zobowiązany
do niezwłocznego zgłaszania podczas wykonywania usługi kierownictwu grupy wszelkich reklamacji i żądania pomocy. Klienci indywidualni w wypadku zakłóceń w świadczeniach, zobowiązani są do skontaktowania się z przedstawicielem Organizatora w Polsce (numer telefonu podany w dokumentach podróży) w celu usunięcia zakłóceń w wykonywaniu świadczeń i minimalizacji ewentualnej szkody.
3. Jeżeli pomimo interwencji przedstawiciela Organizatora lub kontrahenta zagranicznego Organizatora, zakłócenia w wykonywaniu świadczeń nie zostaną usunięte, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji u Organizatora imprezy.
4. Po zakończeniu imprezy Uczestnik może przedłożyć reklamację w terminie 30 dni od zakończenia imprezy. Reklamacje złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. Warunkiem rozpoznania reklamacji jest zgłoszenie jej w formie pisemnej u Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty złożenia, o czym Uczestnik zostanie zawiadomiony na piśmie.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane wyłącznie wskutek działania lub zaniechania Uczestnika; działania lub zaniechania osób trzecich, które nie uczestniczą w wykonaniu umowy, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było uniknąć oraz wskutek siły wyższej.
2. Organizator nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części wykorzystane z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
3. Uczestnicy zobowiązani są do naprawienia szkody wyrządzonej przez siebie w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
4. W przypadku imprez fakultatywnych zawieranych przez Uczestników na miejscu imprezy z lokalnymi przedsiębiorcami Organizator działa wyłącznie jako pośrednik i nie ponosi odpowiedzialności przewidzianej w ustawie o usługach turystycznych.
5. Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy ograniczona jest do dwukrotności ceny imprezy.
Ograniczenie powyższe nie dotyczy szkód na osobie.

VII. UBEZPIECZENIE
1. Wszyscy Uczestnicy, uczestniczący w imprezach organizowanych przez Organizatora są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Proponowane przez Organizatora ubezpieczenie to AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 (Numer Umowy Generalnej: 15147). Ubezpieczenie obejmuje:
Koszty Leczenia wraz z Assistance: 10 000 EUR
Koszty ratownictwa ( podlimit do sumy ubezpieczenia KL): 5000 EUR
Następstwa nieszczęśliwych wypadków: 2000 EUR
Bagaż Podróżny 200 EUR
OC zawiązana z uprawianiem narciarstwa, windsurfingu i jego pochodnych: 10 000 EUR
Sprzęt Sportowy 700 EUR
2. Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia, w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:
- zwrot kosztów poniesionych na badania i zabiegi lekarskie,
- zakup lekarstw, pobyt w szpitalu, transport ubezpieczonego do szpitala oraz transport do kraju,
- zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnej do załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju,
- zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w RP, lub kosztów pochówku za granicą,
- zwrot kosztów wizyty osoby wskazanej przez ubezpieczonego,
- zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania za granicą w celu rekonwalescencji,
- zwrot dodatkowych kosztów transportu ubezpieczonego po zakończeniu leczenia z miejsca
- hospitalizacji za granicą do miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży.
3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje odszkodowanie na wypadek: trwałego uszczerbku na zdrowiu lub na wypadek śmierci.
4. Ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonują lekarze wyznaczeni przez Towarzystwo AXA, na podstawie dokumentacji medycznej. W sytuacjach spornych Towarzystwo zastrzega sobie prawo skierowania Ubezpieczonego na komisję lekarską.
5. Zawarcie umowy ubezpieczenia osób w czasie ich podróży zagranicznej w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. gwarantuje opiekę i pomoc Uczestnikowi podczas jego pobytu za granicą - tzw. ASSISTANCE.
6. Ubezpieczenie bagażu podróżnego obejmuje rzeczy przeznaczone do osobistego użytku ubezpieczonego. AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. odpowiada za utratę lub ubytek wartości  ubezpieczonych rzeczy z powodu ich zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia.
7. W razie choroby, nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia objętego umową, ubezpieczony zobowiązany jest skontaktować się z Centralą Alarmową INTER PARTNER ASSISTANCE. Telefon czynny całą dobę: +48 (22) 575 90 80, fax: +48 (22) 575 90 82
8. Zaleca się wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, które wynosi 2,5% ceny imprezy.
Ubezpieczenie to musi zostać zgłoszone w ciągu 24h od daty zawarcia umowy.
9. Możliwe jest również wykupienie ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych oraz kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie informacje zamieszczone w katalogach Organizatora odpowiadają stanowi prawnemu i faktycznemu na dzień ich złożenia do druku. Z chwilą opublikowania nowych katalogów tracą ważność wcześniejsze, dotyczące tych samych miejsc docelowych, terminów
i warunków.
3. Wszelkie sprawy sporne, które wynikną z realizacji umowy strony będą się starały załatwić polubownie. Sprawy, które strony nie załatwią polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez sąd.